Ασκηση ένστασης κατά των πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” Περιόδου 2020-2021

Από το ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» που αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων.

Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι στο πλαίσιο των Αρχών που διέπουν την παρούσα δημοτική αρχή όσον αφορά στη διαχείριση όλων των δομών και έργων στο Δήμο μας, η διοίκηση του ΝΠΔΔ εκκίνησε την διαδικασία με καθαρά αξιοκρατικά κριτήρια προκειμένου να μπει τέλος στο καθεστώς που μέχρι σήμερα ίσχυε για τους εργαζόμενους στα ΚΔΑΠ και τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, δίδοντας δικαίωμα στην εργασία με συνθήκες απόλυτης διαφάνειας, δημοσιότητας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» κ΄. Παναγιώτης Ανδριόπουλος.

Τηρώντας στο απόλυτο την προβλεπόμενη διαδικασία την 11η  Φεβρουαρίου 2021, συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ’ αριθ. 2463/07-10-2020 (ΣΟΧ 1/2020) προκήρυξης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».

Τα μέλη της επιτροπής είδαν τη σχετική προκήρυξη του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», τα απαιτούμενα προσόντα για την κάθε κατηγορία/ειδικότητα, τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά για την πλήρωση των συνολικά τριάντα έξι θέσεων και συγκεκριμένα: εκπαιδευτικής βαθμίδας/ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών εννέα θέσεις, ΠΕ Παιδαγωγών τρείς θέσεις, ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής μία θέση, ΠΕ Γυμναστών/τριών μία θέση, ΠΕ Εικαστικών μία θέση, ΠΕ Κοινωνιολόγων μία θέση, ΠΕ Ελληνικής Φιλολογίας δύο θέσεις, ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών μία θέση, ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής δύο θέσεις, ΤΕ Μουσικών μία θέση, ΤΕ Λογοθεραπευτών μία θέση, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων πέντε θέσεις, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων τρείς θέσεις, ΔΕ Μαγείρων τρείς θέσεις & ΥΕ Γενικών Καθηκόντων δύο θέσεις, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους ήτοι έως την 26η Φεβρουαρίου 2021. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

X