Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες προσφορές για την “Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των δύο (2) νέων τμημάτων βρεφών στους Α’ & Β’ Βρεφονηπιακό & Παιδικό Σταθμό Αιγίου και Βρεφονηπιακό και Παιδικό Σταθμό Ακράτας του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας” με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Παρακάτω επισυνάπτονται τα απαραίτητα έγγραφα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΔ

 

X