Διευκρινίσεις για τη χρήση των αθλητικών χώρων αρμοδιότητας του Ν.Π.Δ.Δ «Πολιτισμός – Παιδεία – Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας»

Στην απαράβατη τήρηση της νομοθεσίας μετά και την από 13/9/22 διευκρινιστική εγκύκλιο της ΓΓΑ σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων, προχωρά το ΝΠΔΔ «Πολιτισμός –Παιδεία –Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» για τις αθλητικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς του.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που τέθηκε σε ισχύ: Σε σωματείο που δεν πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις δεν μπορεί να παραχωρηθεί αθλητική εγκατάσταση που ανήκει ή εποπτεύεται από Γ.Γ.Α., νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου καθώς και αθλητικές εγκαταστάσεις των ΟΤΑ α’ & β΄ βαθμού.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως από τον έλεγχο που έγινε από το αρμόδιο τμήμα του ΝΠΔΔ προκύπτει ότι από τα σωματεία που δραστηριοποιούνται μέχρι σήμερα στους αθλητικούς χώρους του ΝΠΔΔ «Πολιτισμός –Παιδεία –Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» στο Μητρώο της ΓΓΑ είναι εγγεγραμμένα «17» σωματεία και ακριβέστερα, για συγκεκριμένα αθλήματα, καθώς υπάρχουν και σύλλογοι που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα αθλήματα χωρίς όμως να πληρούν τις προϋποθέσεις της ΓΓΑ για την εγγραφή στο Μητρώο για όλα τα αθλήματα. Ως εκ τούτου η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων μπορεί να γίνει μόνον για τα αθλήματα που περιλαμβάνονται στο Μητρώο της ΓΓΑ.

Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί πως η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο δεν αναφέρεται πουθενά στη σχετική εγκύκλιο ότι ισοδυναμεί με εγγραφή. Ως εκ τούτου το ΝΠΔΔ δεν δύναται να παραχωρήσει άδεια χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων σε σωματεία που έχουν υποβάλλει αίτηση και εκκρεμεί στη ΓΓΑ.

Με αφορμή την δυσφορία που προκάλεσε σε σωματεία και συλλόγους που μέχρι πρότινος δραστηριοποίονταν στις αθλητικές εγκαταστάσεις, η τήρηση της νομοθεσίας μετά και την από 13/9/22 εγκύκλιο της ΓΓΑ ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ κ΄.Παναγιώτης Ανδριόπουλος τονίζει: «Δεν είναι στην ευχέρεια του Δήμου ή του ΔΣ του ΝΠΔΔ η εφαρμογή ή όχι της νομοθεσίας! Σαφώς και είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα όσα ορίζει ο νόμος προκειμένου να διαφυλαχτεί τόσο η ασφάλεια των αθλουμένων όσο βεβαίως και όσων εξ ημών κατέχουμε θέσεις ευθύνης. Το εάν οι λόγοι που κάποια -πράγματι αξιόλογα σωματεία της περιοχής μας δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο της ΓΓΑ είναι εντελώς τυπικοί ή εάν άμεσα θα αποκατασταθεί το θέμα, είναι κάτι που δεν είναι στη δική μας κρίση να ερμηνευτεί ή να παρερμηνευτεί. Σαφώς και από τους εργαζόμενους και τη διοίκηση του ΝΠΔΔ θα τηρηθεί η νομιμότητα προκειμένου οι αθλητικοί χώροι του Δήμου μας να συνεχίσουν να λειτουργούν και να εξυπηρετούν σωματεία –συλλόγους και μεμονωμένους αθλητές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

*Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΓΓΑ «Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου».

Επίσης: «σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 2 του ν.4735/2020, όπως ισχύει, Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού».

Συνεπώς σε σωματείο που δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν μπορεί να παραχωρηθεί αθλητική εγκατάσταση που ανήκει ή εποπτεύεται από Γ.Γ.Α., νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου καθώς και αθλητικές εγκαταστάσεις των ΟΤΑ α’ & β΄ βαθμού.

*«Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. Ν.4809/2021, ΦΕΚ Α` 102/19.06.2021 αθλητικό σωματείο νοείται αυτό που έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ.»

X