ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 20_10_2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ        

Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ &                                                                     

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»                  

 Αίγιο,  14/10/2016  

 Αριθ. Πρωτ.: 1724                                                                                                           

Τμήμα:         Διοικητικό

Διεύθυνση:   Βασ.   Κων/νου 76

Αίγιο   Τ.Κ. 25 100                               Προς:

Τηλέφωνο:   26910-26694                                         Τα Μέλη  Δ.Σ.

ΦΑΞ.:          26910-26667                                         του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Κ.Π.Δ.Α.»

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

 

                 Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στις              20 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στην προσωρινή έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. (Βιβλιοθήκη Αιγίου, Βασιλέως Κωνσταντίνου 76, Αίγιο 25100), με τα παρακάτω θέματα  της Ημερήσιας Διάταξης:

 

  1. Έγκριση Προσχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας».

 

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Φιλαθλητική Λέσχη» βάσει του άρθρου 178 του Ν.3463/06.

 

  1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και έγκριση προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του Προγράμματος «Άθληση για Όλους» περιόδου 2016-2017.

 

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης με τίτλο: «Λοιπά έξοδα τρίτων».

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Κ.Π.Δ.Α.»

 

Περικλής Παπαγιαννακόπουλος

X