Πρόσκληση για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής»

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» είναι πλέον διαθέσιμη ενώ αναμένεται να ανοίξει και η εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων.

Το  Νομικό Πρόσωπο Δήμου Αιγιαλείας,  προσκαλεί τις ωφελούμενες μητέρες να υποβάλλουν σχετική αίτηση για να επωφεληθούν της επιδότησης δωρεάν τροφείων για τη φοίτηση των τέκνων τους τόσο στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Αιγιαλείας, όσο και στα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α..

Με στόχο την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων, το Νομικό Πρόσωπο τις προσεχείς ημέρες θα ανακοινώσει τις ημερομηνίες και τον τόπο, όπου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενες να προσέρχονται για την υποβολή και τον έλεγχο της αίτησή τους.

Κατά την προσέλευσή τους, θα πρέπει οι αιτούσες να διαθέτουν κωδικούς TAXISNET, να έχει εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση τους και του ετέρου μέλους καθώς και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά όπως απευθυνθείτε στους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς καθώς και στα Κεντρικά Γραφεία του Νομικού Προσώπου στο τηλέφωνο 2610 26694.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΣΠΑ

  1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης που να έχει εκδοθεί μετά την 31η/12/2020. Πολίτης της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών που υποβάλει δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας, απαιτείται μετάφρασή των δικαιολογητικών στην ελληνική γλώσσα από την αρμόδια αρχή, (Πρεσβεία ή Προξενείο ή Υπ. Εξωτερικών).

 

  1. Δικαιολογητικά απασχόλησης

 

Περιστασιακή απασχόληση με εργόσημο

Βεβαίωση εργοδότη υπογεγραμμένη, από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόλησή της, με ημερομηνία έκδοσης μετά τη δημοσίευση της Πρόσκλησης ΚΑΙ Εργόσημο (αντίγραφο αυτού και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου 12μηνου, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο (2) μηνών).

Σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών ΚΑΙ  Βεβαίωση εργοδότη υπογεγραμμένη, από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόλησή της, με ημερομηνία έκδοσης μετά τη δημοσίευση της Πρόσκλησης

Απασχολούμενη με τίτλους Κτήσης  – Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών

Αντίγραφο Σύμβασης με (1) έναν  τουλάχιστον  εκ των εργοδοτών, εντός των τελευταίων 12 μηνών ΚΑΙ Βεβαίωση Απογραφής στο Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ.

Απασχολούμενη ως εργάτρια γης (ασφαλισμένες Ε.Φ.Κ.Α. – Ο.Γ.Α.)

Βεβαίωση εργοδότη ΚΑΙ Βεβαίωση Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ο.Γ.Α.) τελευταίου τριμήνου που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο (2) μηνών.

Αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα

Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη Ή Σε περίπτωση οφειλής, έγγραφο ειδοποίησης του ασφαλιστικού φορέα για καταβολή εισφορών.

          Αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενούς τομέα (ατομική επιχείρηση)

Αντίγραφο Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η αιτούσα είναι άμεσα ασφαλισμένη ή Έγγραφο ειδοποίησης του ασφαλιστικού φορέα για καταβολή εισφορών ΚΑΙ Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

Συμμετέχει σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή I.K.E. ή Ε.Π.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Το αρχικό καταστατικό (σε περίπτωση μεταβολών και την τελευταία τροποποίηση αυτού) ΚΑΙ

Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ ΚΑΙ

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος ΚΑΙ

Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η αιτούσα είναι άμεσα ασφαλισμένη Ή Έγγραφο ειδοποίησης του ασφαλιστικού φορέα για καταβολή εισφορών Ή σε περίπτωση εταίρου Ι.Κ.Ε., Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του Διαχειριστή της εταιρείας ΙΚΕ ότι η ενδιαφερόμενη απασχολείται κανονικά στην επιχείρηση.

Σε περίπτωση Α.Ε. δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα έμμισθα μέλη (Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος).

Δικαιολογητικά ανεργίας και μισθωτών

Αυτόματη άντληση από τον ΟΑΕΔ και το ΕΡΓΑΝΗ αντίστοιχα

 

Δικαιολογητικά έγγραφα αναπηρίας

Αντίγραφο Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με διάρκεια ισχύος και ποσοστό αναπηρίας.

 

Τέκνο με 35% & άνω αναπηρία για ένταξη σε δομή ΜΗ ατόμων με αναπηρία

Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με διάρκεια ισχύος και ποσοστό αναπηρίας  ΚΑΙ Έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Φορέα περί αποδοχής του παιδιού στη δομή ΚΑΙ Γνωμάτευση ιατρού (κατάλληλης ειδικότητας), ότι είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε δομή μη ατόμων με αναπηρία.

 

X