Πρόσκληση σε συνεδρίαση 28/04/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αίγιο, 24/4/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 692

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»

 

Τμήμα:         Διοικητικό

Διεύθυνση:  Βασ.   Κων/νου 76

Αίγιο  Τ.Κ. 25 100                                                           Προς:

Τηλέφωνο:   26910-26694                                           Τα Μέλη  Δ.Σ.

ΦΑΞ.:          26910-26667                                              του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Κ.Π.Δ.Α.»

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 28 Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. (Βιβλιοθήκη Αιγίου, Βασιλέως Κωνσταντίνου 76, Αίγιο 25100), με τα παρακάτω θέματα  της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Έγκριση τρίτης (3ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» οικονομικού έτους 2017.

 

  1. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κτιρίων ακινήτων του Νομικού Προσώπου και ψήφιση διάθεσης πίστωσης.

 

  1. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για παροχή υπηρεσίας συντήρησης – διαμόρφωσης – επίστρωσης δαπέδων γηπέδων μπάσκετ και ψήφιση διάθεσης πίστωσης.

 

  1. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για αμοιβή και έξοδα Γυμναστή των Κ.Δ.Α.Π. και ψήφιση διάθεσης πίστωσης.

 

  1. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 50/2017 απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. περί συγκρότησης Επιτροπών: α)  Δημοπρασιών Δημοτικών Ακινήτων (για αγορές, πωλήσεις, εκμισθώσεις, μισθώσεις) και β) Εκτιμητικής Επιτροπής εκποιούμενων ακινήτων, μισθωμάτων κ.λ.π. (με αρμοδιότητες και Επιτροπής Καταλληλότητας) και ορισμός Μελών τους.

 

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας που αφορά την εκμίσθωση του «Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Νικολαιίκων Δ.Ε. Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας».

 

  1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για  την  καταβολή της τρίτης (3ης) ισόποσης δόσης του εφάπαξ βοηθήματος  Ν.103/75   στον συνταξιοδοτηθέντα υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία   «Πολιτισμός,  Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας»   κ. Γκραικιώτη Γεράσιμο».

 

 

                                                                                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                           του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Κ.Π.Δ.Α.»

                                                                               Χρήστος Σπηλιωτόπουλος

 

 

 

 

 

 

 

 

X