Διοικητικό Συμβούλιο Ν.Π.Δ.Δ. -συνεδρίαση 18ης/05/2016

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου -Συνεδρίασης 18ης Μαΐου 2016

από 95 έως 106

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡΙΘ. 95/2016 “Ψήφιση διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας” οικονομικού έτους 2016″Ψ6Θ3ΟΚΛΑ-5Η4

Απόφαση Προέδρου αριθ. 96/2016 περί απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών συνεστίασης, για τις ανάγκες ψυχαγωγικής εκδήλωσης του ΚΑΠΗ Αιγίου (εκδήλωση στις 16 Ιουνίου 2016), του Νομικού Προσώπου «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας»

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡΙΘ. 97/2016 “Λήψη απόφασης για έγκριση πραγματοποίησης λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων του Ν.Π.Δ.Δ. “Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας”, έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης”

Απόφαση Προέδρου αριθ. 98/2016 περί απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας για την συντήρηση και επισκευή των ταπήτων των διαδρόμων κλειστού γυμναστηρίου του Δημοτικού Σταδίου Αιγίου, του Νομικού Προσώπου «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας»

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡΙΘ. 99/2016 “Λήψη απόφασης περί έγκρισης παροχής υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού και ψήφιση διάθεσης πίστωσης”.

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡΙΘ. 100/2016 “Λήψη απόφασης περί έγκρισης παροχής υπηρεσίας συντήρησης πλαστικών – συνθετικών χλοοταπήτων των γηπέδων του Ν.Π.Δ.Δ. “Π.Π.Α.Κ.Π.Δ.Α.” και ψήφιση διάθεσης πίστωσης”

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡΙΘ. 101/2016 “Λήψη απόφασης περί έγκρισης παροχής υπηρεσίας κατασκευής δαπέδου μπάσκετ στο γήπεδο του Οικισμού Άκολης Δ.Κ. Ροδοδάφνης της Δ.Ε. Συμπολιτείας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης”

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡΙΘ. 102/2016 “Λήψη απόφασης περί έγκρισης παροχής υπηρεσίας κοπής χόρτων περιβάλλοντος χώρου γηπέδων του Ν.Π.Δ.Δ. “Π.Π.Α.Κ.Π.Δ.Α.” και ψήφιση διάθεσης πίστωσης”

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡΙΘ. 103/2016 “Λήψη απόφασης περί έγκρισης παροχής υπηρεσίας υπευθύνου Κλειστών Γυμναστηρίων με όργανα και ψήφιση διάθεσης πίστωσης”

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡΙΘ. 104/2016 “Έγκριση αναγκαιότητας για προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού και ψήφιση διάθεσης πίστωσης”

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡΙΘ. 105/2016 “Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας ειδών παιδικών δραστηριοτήτων εξωτερικού χώρου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. “Π.Π.Α.Κ.Π.Δ.Α.” και ψήφιση διάθεσης πίστωσης”

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡΙΘ.106/2016 “Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας παιχνιδιών για τους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. “Π.Π.Α.Κ.Π.Δ.Α.” και ψήφιση διάθεσης πίστωσης”

X