Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός προμήθειας συνθετικού χλοοτάπητα για το γήπεδο Ν. Πλαστήρα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες προσφορές για την “Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για το γήπεδο Ν. Πλαστήρα” με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

X