Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 97/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 35033/7419/02-06-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1703/Β΄/01-08-2011 . Στο Νομικό Πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 3852/10 συγχωνεύτηκαν τα Νομικά Πρόσωπα των έξι (6) πρώην Δήμων, ήτοι Αιγίου, Αιγείρας, Ακράτας, Διακοπτού, Συμπολιτείας, Ερινεού με σκοπό την οργάνωση και λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

Η προστασία και η διαχείριση περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Η υποστήριξη και η κοινωνική φροντίδα βρεφικής-παιδικής ηλικίας – και της τρίτης ηλικίας.

Η συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων και η ίδρυση γεροκομείων.

Η λειτουργία κέντρων ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).

Η λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών.

Η λειτουργία Ωδείων.

Η λειτουργία Φιλαρμονικών.

Η λειτουργία Βιβλιοθηκών (Δημοτικών και Κοινοτικών).

Η λειτουργία Πολιτιστικών και Πνευματικών Κέντρων.

Η λειτουργία Μουσείων.

Η λειτουργία Πινακοθηκών.

Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η λειτουργία Αθλητικών Κέντρων και Γυμναστηρίων.

Η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης.

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

Το νέο Νομικό Πρόσωπο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δέκα πέντε (15) μέλη, ως εξής:

α) τέσσερις (4) αιρετούς εκπροσώπους (Δημοτικούς Συμβούλους), εκ των οποίων δύο (2) ορίζονται από την μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου,

β) ένδεκα (11) μέλη τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με τον σκοπό του ΝΠΔΔ.

γ) έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στο εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. σε περίπτωση που στο εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. απασχολούνται πάνω από 10 εργαζόμενοι, υποδεικνυόμενο από τη Γενική Συνέλευση αυτών, με μείωση μιας θέσης από τις παραπάνω οριζόμενες στην περίπτωση β (των ένδεκα (11) μελών, τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.).

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε 2,5 έτη.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Πρόεδρος: Παναγιώτης Ανδριόπουλος

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος

Μέλος: Παναγιώτης Μαρινόπουλος

Μέλος: Ευστράτιος Βαρδάκης

Μέλος: Άννα Γιαννίκου

Μέλος: Παναγιώτης Καυκάς

Μέλος: Χρήστος Σπηλιωτόπουλος

Μέλος: Θεοφάνης Ραμπαβίλας

Μέλος: Κων/νος Βούλγαρης

Μέλος: Παναγιώτης Γιάχος

Μέλος: Αγγελική Σαμπάνη

Μέλος: Ελισσάβετ Πίκουλα – Μπομποτσιάρη

Μέλος: Καρανικόλας Ιωάννης

Μέλος: Παρασκευή Ζαντέ

Μέλος: Σοφία Κολοκοτρώνη

Έδρα του Νομικού Προσώπου: Δημοτική Βιβλιοθήκη Αιγίου- Βασιλέως Κων/νου 76, Αίγιο –Τ.Κ. 25100.

Τηλ: 26910-26694 fax: 26910-26667 e-mail: npdd@aigialeia.gov.gr

Ταυτότητα Μνημείου 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη (Παλαιό Γυμνάσιο), είναι νεοκλασικό κτίριο και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δημόσια κτίρια της πόλης. Χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 593/Δ/5-6-1996), διότι αποτελεί αξιόλογο οικοδόμημα, απαραίτητο για την διάσωση της ιστορικής φυσιογνωμίας της πόλης του Αιγίου. Διακρίνεται για την αρμονία και την συμμετρία στις αναλογίες του. Η κύρια όψη με την αετωματική επίστεψη στους πλάγιους άξονες προσδίδει μνημειακό χαρακτήρα.