Υποβολή ενστάσεων για ΕΣΠΑ “Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής” 2018-19

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018-2019

 

Ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων : 23/7/2018 – 25/7/2018

 

Ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων μπορούν να υποβληθούν από τις/τους αιτούσες/αιτούντες εγγράφως, στους αριθμούς FAX: 210-5214734, 210-5214666, 210-5214733 ή ηλεκτρονικά μέσω E-MAIL στην διεύθυνση : miteresenstaseis@eetaa.gr με σκαναρισμένα έγγραφα σε μορφή pdf. Σημειώνουμε ότι καμία άλλη μορφή αρχείου δεν γίνεται αποδεκτή και η ένσταση δεν εξετάζεται.

Σε περίπτωση υποβολής ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, η ένσταση υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019» και θα πρέπει να έχει παραδοθεί στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων δηλαδή την 25/7/2018.

Οδηγίες Ένστασεις & Έντυπο Υποβολής Ένστασης Αιτούντος/Αιτούσας

www.eetaa.gr  ———->  ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ———->  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018-2019

  1. Ειδική εφαρμογή για τα προσωρινά αποτελέσματα (22/07/2018
  2. Ένσταση γονέων (22/07/2018) [Έντυπο ένστασης]

Στο έντυπο της ένστασης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και να συνοδεύεται από το απαιτούμενο δικαιολογητικό. Ενστάσεις ασαφείς ή δικαιολογητικά χωρίς έντυπο ένστασης, δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Οριστικά Αποτελέσματα

Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, καταρτίζονται οι οριστικοί Πίνακες κατάταξης των ωφελουμένων και αναρτώνται στο site της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 29/7/2018.

X